Soyvale Soyvale
KATALOG     |     TR  -  ENG

KVKK

KSEL VERLERN LENMESNE LKN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METN

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. (“Soyteknik”) olarak; 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kiisel verilerinizin ilenmesi, saklanmas ve aktarlmasna ilikin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müterilerimizi, Potansiyel Müterilerimizi, Tedarikçi Çalanlarmz, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacyla ibu aydnlatma metnini hazrladk.

 

1)   lediimiz  Kiisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunlar Hangi Amaçlarla liyoruz?                                      www.akkasgroup.com

 

Kiisel bilgileriniz Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan KVKK’nn 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun olma,

(ii) Doru ve gerektiinde güncel olma,

(iii) Belirli, açk ve meru amaçlar için ilenme,

(iv) lendikleri amaçla balantl, snrl ve ölçülü olma,

(v) lgili mevzuatta öngörülen veya ilendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, i ortaklarmzla kurduumuz ve devam eden i ilikilerimiz kapsamnda (bir kiinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aada belirtilen amaçlar dorultusunda ilenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenlii bilgileri (ör. kamera kaytlar);

 

a)   ziyaretçi kaytlarnn oluturulmas ve takibi,

b)   fiziksel mekan güvenliinin temini amaçlar ile ilenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin ilem güvenlii bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri, çerez kaytlar) ve (bizlere bunlar bildirdiiniz takdirde*)

 

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   bilgi güvenlii süreçlerinin yürütülmesi,

c)    yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

d)   internet araclyla web sitemize eriiminizi salayabilmek amacyla ilenecektir.

 

 

 

 

 

C.  Müterilerimiz

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri (ör. sipari bilgisi), fiziksel mekan güvenlii bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki ilem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri);

           

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

c)    i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)    mal/hizmet sat sonras destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)    mal/hizmet sat süreçlerinin yürütülmesi,

g)   pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi,

h)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

i)     yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

j)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

k)   hukuki uyumazlklarn giderilmesi,

l)     saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n)   reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o)   firma/ürün/hizmetlere ballk süreçlerinin yürütülmesi,

p)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

D.  Potansiyel Müterilerimiz                            www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, pazarlama bilgileri;

 

a) mal/hizmet sat süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

e) pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir

 

E.  Tedarikçi Çalanmz

 

Tedarikçi çalanmzn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri;

 

a)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

d)   tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)    lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)    faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g)   i sal/güvenlii faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

 

F.   Tedarikçi Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii tedarikçilerimizin veya tüzel kii tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, müteri ilemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki ilem bilgileri;

 

a)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b)   mal/hizmet satn alm süreçlerinin yürütülmesi,

c)    finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

d)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

e)    yatrm süreçlerinin yürütülmesi,

f)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

g)   hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

2)   Kiisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarda kategoriler halinde belirtilen kiisel verileriniz; sipari formlar, sözlemeler, ziyaretçi formlar gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyaps, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kii tarafndan beyan edilen dier belgeler vastasyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadr.

 

3)   Kiisel Verilerinizin Toplanmasnn Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kiisel verileriniz, Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan; yukarda açklanan amaçlarn gerçekletirilmesi dorultusunda KVKK’nn 5. maddesinde belirtilmi olan;

 

(i) Kanunlarda açkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla; sözlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas,

(iv) Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas için veri ilemenin zorunlu olmas,

(v) lgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas hukuki sebeplerine dayanlarak ilenmektedir.

 

Veri ileme faaliyetinin, yukardaki hukuki sebeplerden birine dayandrlamad zaman ise açk rzanza dayanlarak kiisel verileriniz ilenmektedir.

 

4)   Kiisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kiiye Aktaryor Muyuz?         www.akkasgroup.com

 

a) Ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylalabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kurulular ile paylalabilecektir.

 

c) Müterilerimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna; i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerimize, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine,  bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

d) Potansiyel müterilerimize ait kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalanmza ait kiisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlaryla yetkili kamu kurum ve kurulularna; hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna;  hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

5)   Kiisel Verilerinizi Yurt Dna Aktaryor Muyuz?               www.akkasgroup.com

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. olarak, kiisel verilerinizi yurt dna aktarmamaktayz.

 

6)   Kiisel Verileriniz le lgili Haklarnz Nasl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nn ilgili kiilerin haklarn düzenleyen 11. maddesi kapsamndaki taleplerinizi Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..’ne ait “www.soyvalve.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Bavuru Usul ve Esaslar Hakknda Tebli” uyarnca sizlere kolaylk salamas adna hazrlanan “Veri Sorumlusuna Bavuru Formu”  araclyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..

Adres: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Mavi Sok. No:28 Tuzla/stanbul

Mail: kvkk@soyvalve.com

 

Soyvale Soyvale
KATALOG     |     TR  -  ENG
Soyvale

KVKK

KSEL VERLERN LENMESNE LKN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METN

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. (“Soyteknik”) olarak; 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kiisel verilerinizin ilenmesi, saklanmas ve aktarlmasna ilikin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müterilerimizi, Potansiyel Müterilerimizi, Tedarikçi Çalanlarmz, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacyla ibu aydnlatma metnini hazrladk.

 

1)   lediimiz  Kiisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunlar Hangi Amaçlarla liyoruz?                                      www.akkasgroup.com

 

Kiisel bilgileriniz Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan KVKK’nn 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun olma,

(ii) Doru ve gerektiinde güncel olma,

(iii) Belirli, açk ve meru amaçlar için ilenme,

(iv) lendikleri amaçla balantl, snrl ve ölçülü olma,

(v) lgili mevzuatta öngörülen veya ilendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, i ortaklarmzla kurduumuz ve devam eden i ilikilerimiz kapsamnda (bir kiinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aada belirtilen amaçlar dorultusunda ilenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenlii bilgileri (ör. kamera kaytlar);

 

a)   ziyaretçi kaytlarnn oluturulmas ve takibi,

b)   fiziksel mekan güvenliinin temini amaçlar ile ilenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin ilem güvenlii bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri, çerez kaytlar) ve (bizlere bunlar bildirdiiniz takdirde*)

 

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   bilgi güvenlii süreçlerinin yürütülmesi,

c)    yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

d)   internet araclyla web sitemize eriiminizi salayabilmek amacyla ilenecektir.

 

 

 

 

 

C.  Müterilerimiz

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri (ör. sipari bilgisi), fiziksel mekan güvenlii bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki ilem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri);

           

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

c)    i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)    mal/hizmet sat sonras destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)    mal/hizmet sat süreçlerinin yürütülmesi,

g)   pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi,

h)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

i)     yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

j)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

k)   hukuki uyumazlklarn giderilmesi,

l)     saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n)   reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o)   firma/ürün/hizmetlere ballk süreçlerinin yürütülmesi,

p)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

D.  Potansiyel Müterilerimiz                            www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, pazarlama bilgileri;

 

a) mal/hizmet sat süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

e) pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir

 

E.  Tedarikçi Çalanmz

 

Tedarikçi çalanmzn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri;

 

a)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

d)   tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)    lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)    faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g)   i sal/güvenlii faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

 

F.   Tedarikçi Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii tedarikçilerimizin veya tüzel kii tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, müteri ilemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki ilem bilgileri;

 

a)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b)   mal/hizmet satn alm süreçlerinin yürütülmesi,

c)    finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

d)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

e)    yatrm süreçlerinin yürütülmesi,

f)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

g)   hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

2)   Kiisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarda kategoriler halinde belirtilen kiisel verileriniz; sipari formlar, sözlemeler, ziyaretçi formlar gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyaps, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kii tarafndan beyan edilen dier belgeler vastasyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadr.

 

3)   Kiisel Verilerinizin Toplanmasnn Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kiisel verileriniz, Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan; yukarda açklanan amaçlarn gerçekletirilmesi dorultusunda KVKK’nn 5. maddesinde belirtilmi olan;

 

(i) Kanunlarda açkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla; sözlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas,

(iv) Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas için veri ilemenin zorunlu olmas,

(v) lgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas hukuki sebeplerine dayanlarak ilenmektedir.

 

Veri ileme faaliyetinin, yukardaki hukuki sebeplerden birine dayandrlamad zaman ise açk rzanza dayanlarak kiisel verileriniz ilenmektedir.

 

4)   Kiisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kiiye Aktaryor Muyuz?         www.akkasgroup.com

 

a) Ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylalabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kurulular ile paylalabilecektir.

 

c) Müterilerimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna; i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerimize, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine,  bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

d) Potansiyel müterilerimize ait kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalanmza ait kiisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlaryla yetkili kamu kurum ve kurulularna; hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna;  hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

5)   Kiisel Verilerinizi Yurt Dna Aktaryor Muyuz?               www.akkasgroup.com

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. olarak, kiisel verilerinizi yurt dna aktarmamaktayz.

 

6)   Kiisel Verileriniz le lgili Haklarnz Nasl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nn ilgili kiilerin haklarn düzenleyen 11. maddesi kapsamndaki taleplerinizi Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..’ne ait “www.soyvalve.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Bavuru Usul ve Esaslar Hakknda Tebli” uyarnca sizlere kolaylk salamas adna hazrlanan “Veri Sorumlusuna Bavuru Formu”  araclyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..

Adres: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Mavi Sok. No:28 Tuzla/stanbul

Mail: kvkk@soyvalve.com

 

Soyvale Soyvale
KATALOG  |  TR  -  ENG
Soyvale

KVKK

KSEL VERLERN LENMESNE LKN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METN

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. (“Soyteknik”) olarak; 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kiisel verilerinizin ilenmesi, saklanmas ve aktarlmasna ilikin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müterilerimizi, Potansiyel Müterilerimizi, Tedarikçi Çalanlarmz, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacyla ibu aydnlatma metnini hazrladk.

 

1)   lediimiz  Kiisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunlar Hangi Amaçlarla liyoruz?                                      www.akkasgroup.com

 

Kiisel bilgileriniz Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan KVKK’nn 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun olma,

(ii) Doru ve gerektiinde güncel olma,

(iii) Belirli, açk ve meru amaçlar için ilenme,

(iv) lendikleri amaçla balantl, snrl ve ölçülü olma,

(v) lgili mevzuatta öngörülen veya ilendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, i ortaklarmzla kurduumuz ve devam eden i ilikilerimiz kapsamnda (bir kiinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aada belirtilen amaçlar dorultusunda ilenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenlii bilgileri (ör. kamera kaytlar);

 

a)   ziyaretçi kaytlarnn oluturulmas ve takibi,

b)   fiziksel mekan güvenliinin temini amaçlar ile ilenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin ilem güvenlii bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri, çerez kaytlar) ve (bizlere bunlar bildirdiiniz takdirde*)

 

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   bilgi güvenlii süreçlerinin yürütülmesi,

c)    yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

d)   internet araclyla web sitemize eriiminizi salayabilmek amacyla ilenecektir.

 

 

 

 

 

C.  Müterilerimiz

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri (ör. sipari bilgisi), fiziksel mekan güvenlii bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki ilem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri);

           

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

c)    i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)    mal/hizmet sat sonras destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)    mal/hizmet sat süreçlerinin yürütülmesi,

g)   pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi,

h)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

i)     yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

j)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

k)   hukuki uyumazlklarn giderilmesi,

l)     saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n)   reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o)   firma/ürün/hizmetlere ballk süreçlerinin yürütülmesi,

p)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

D.  Potansiyel Müterilerimiz                            www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, pazarlama bilgileri;

 

a) mal/hizmet sat süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

e) pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir

 

E.  Tedarikçi Çalanmz

 

Tedarikçi çalanmzn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri;

 

a)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

d)   tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)    lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)    faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g)   i sal/güvenlii faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

 

F.   Tedarikçi Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii tedarikçilerimizin veya tüzel kii tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, müteri ilemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki ilem bilgileri;

 

a)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b)   mal/hizmet satn alm süreçlerinin yürütülmesi,

c)    finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

d)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

e)    yatrm süreçlerinin yürütülmesi,

f)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

g)   hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

2)   Kiisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarda kategoriler halinde belirtilen kiisel verileriniz; sipari formlar, sözlemeler, ziyaretçi formlar gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyaps, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kii tarafndan beyan edilen dier belgeler vastasyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadr.

 

3)   Kiisel Verilerinizin Toplanmasnn Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kiisel verileriniz, Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan; yukarda açklanan amaçlarn gerçekletirilmesi dorultusunda KVKK’nn 5. maddesinde belirtilmi olan;

 

(i) Kanunlarda açkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla; sözlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas,

(iv) Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas için veri ilemenin zorunlu olmas,

(v) lgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas hukuki sebeplerine dayanlarak ilenmektedir.

 

Veri ileme faaliyetinin, yukardaki hukuki sebeplerden birine dayandrlamad zaman ise açk rzanza dayanlarak kiisel verileriniz ilenmektedir.

 

4)   Kiisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kiiye Aktaryor Muyuz?         www.akkasgroup.com

 

a) Ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylalabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kurulular ile paylalabilecektir.

 

c) Müterilerimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna; i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerimize, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine,  bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

d) Potansiyel müterilerimize ait kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalanmza ait kiisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlaryla yetkili kamu kurum ve kurulularna; hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna;  hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

5)   Kiisel Verilerinizi Yurt Dna Aktaryor Muyuz?               www.akkasgroup.com

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. olarak, kiisel verilerinizi yurt dna aktarmamaktayz.

 

6)   Kiisel Verileriniz le lgili Haklarnz Nasl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nn ilgili kiilerin haklarn düzenleyen 11. maddesi kapsamndaki taleplerinizi Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..’ne ait “www.soyvalve.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Bavuru Usul ve Esaslar Hakknda Tebli” uyarnca sizlere kolaylk salamas adna hazrlanan “Veri Sorumlusuna Bavuru Formu”  araclyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..

Adres: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Mavi Sok. No:28 Tuzla/stanbul

Mail: kvkk@soyvalve.com

 

Soyvale Soyvale
KATALOG  |  TR  -  ENG
Soyvale

KVKK

KSEL VERLERN LENMESNE LKN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METN

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. (“Soyteknik”) olarak; 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kiisel verilerinizin ilenmesi, saklanmas ve aktarlmasna ilikin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müterilerimizi, Potansiyel Müterilerimizi, Tedarikçi Çalanlarmz, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacyla ibu aydnlatma metnini hazrladk.

 

1)   lediimiz  Kiisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunlar Hangi Amaçlarla liyoruz?                                      www.akkasgroup.com

 

Kiisel bilgileriniz Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan KVKK’nn 4.2. maddesinde öngörülen;

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarna uygun olma,

(ii) Doru ve gerektiinde güncel olma,

(iii) Belirli, açk ve meru amaçlar için ilenme,

(iv) lendikleri amaçla balantl, snrl ve ölçülü olma,

(v) lgili mevzuatta öngörülen veya ilendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, i ortaklarmzla kurduumuz ve devam eden i ilikilerimiz kapsamnda (bir kiinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aada belirtilen amaçlar dorultusunda ilenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenlii bilgileri (ör. kamera kaytlar);

 

a)   ziyaretçi kaytlarnn oluturulmas ve takibi,

b)   fiziksel mekan güvenliinin temini amaçlar ile ilenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin ilem güvenlii bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri, çerez kaytlar) ve (bizlere bunlar bildirdiiniz takdirde*)

 

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   bilgi güvenlii süreçlerinin yürütülmesi,

c)    yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

d)   internet araclyla web sitemize eriiminizi salayabilmek amacyla ilenecektir.

 

 

 

 

 

C.  Müterilerimiz

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri (ör. sipari bilgisi), fiziksel mekan güvenlii bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki ilem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alveri geçmii bilgileri);

           

a)   faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b)   finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

c)    i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)   lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)    mal/hizmet sat sonras destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)    mal/hizmet sat süreçlerinin yürütülmesi,

g)   pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi,

h)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

i)     yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi,

j)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

k)   hukuki uyumazlklarn giderilmesi,

l)     saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n)   reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o)   firma/ürün/hizmetlere ballk süreçlerinin yürütülmesi,

p)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

D.  Potansiyel Müterilerimiz                            www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii müterilerimizin veya tüzel kii müterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalanlarnn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, müteri ilemi bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, pazarlama bilgileri;

 

a) mal/hizmet sat süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

e) pazarlama analiz çalmalarnn yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir

 

E.  Tedarikçi Çalanmz

 

Tedarikçi çalanmzn kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri;

 

a)   iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

d)   tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)    lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)    faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g)   i sal/güvenlii faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

 

F.   Tedarikçi Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

 

Gerçek kii tedarikçilerimizin veya tüzel kii tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletiim bilgileri, fiziksel mekan güvenlii bilgileri, müteri ilemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki ilem bilgileri;

 

a)   i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b)   mal/hizmet satn alm süreçlerinin yürütülmesi,

c)    finans ve muhasebe ilerinin yürütülmesi,

d)   sözleme süreçlerinin yürütülmesi,

e)    yatrm süreçlerinin yürütülmesi,

f)    fiziksel mekan güvenliinin temini,

g)   hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi amaçlar ile ilenecektir.

 

 

2)   Kiisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarda kategoriler halinde belirtilen kiisel verileriniz; sipari formlar, sözlemeler, ziyaretçi formlar gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyaps, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kii tarafndan beyan edilen dier belgeler vastasyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadr.

 

3)   Kiisel Verilerinizin Toplanmasnn Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kiisel verileriniz, Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. tarafndan; yukarda açklanan amaçlarn gerçekletirilmesi dorultusunda KVKK’nn 5. maddesinde belirtilmi olan;

 

(i) Kanunlarda açkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla; sözlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas,

(iv) Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas için veri ilemenin zorunlu olmas,

(v) lgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas hukuki sebeplerine dayanlarak ilenmektedir.

 

Veri ileme faaliyetinin, yukardaki hukuki sebeplerden birine dayandrlamad zaman ise açk rzanza dayanlarak kiisel verileriniz ilenmektedir.

 

4)   Kiisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kiiye Aktaryor Muyuz?         www.akkasgroup.com

 

a) Ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylalabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kiisel veriler, hukuki uyumazlklarn giderilmesi amacyla ve ilgili mevzuat gerei talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kurulular ile paylalabilecektir.

 

c) Müterilerimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna; i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerimize, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine,  bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

d) Potansiyel müterilerimize ait kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalanmza ait kiisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlaryla yetkili kamu kurum ve kurulularna; hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kiisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacyla yetkili kamu kurum ve kurulularna;  hizmetin gerei gibi ifa edilebilmesi amacyla gerekli olduu ölçüde topluluk irketlerine, biliim irketine, tedarikçilere, kargo irketlerine, bankalara ve mali müavirimize aktarlmaktadr. Ayrca söz konusu kiisel veriler, ileride çkabilecek hukuki uyumazlklarda delil olarak kullanlabilmesi amacyla hizmet aldmz hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarlabilecektir.

 

5)   Kiisel Verilerinizi Yurt Dna Aktaryor Muyuz?               www.akkasgroup.com

 

Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.. olarak, kiisel verilerinizi yurt dna aktarmamaktayz.

 

6)   Kiisel Verileriniz le lgili Haklarnz Nasl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nn ilgili kiilerin haklarn düzenleyen 11. maddesi kapsamndaki taleplerinizi Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..’ne ait “www.soyvalve.com” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Bavuru Usul ve Esaslar Hakknda Tebli” uyarnca sizlere kolaylk salamas adna hazrlanan “Veri Sorumlusuna Bavuru Formu”  araclyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Soyteknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A..

Adres: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Mavi Sok. No:28 Tuzla/stanbul

Mail: kvkk@soyvalve.com